Nasze działania


2022 - 2024: Młodzi Gniewni Budują zielone mury

W projekcie weźmie udział ok. 30 młodych osób (8 - 16 l.) z Biskupic, które nabędą wiedzę z zakresu ekologii i miejskiego ogrodnictwa, zapoznają się z innowacyjnymi technikami ogrodniczymi (min. ogrody pionowe, doniczkowe), nauczą się także uprawiać rośliny jadalne i tworzyć miejsca przyjazne zwierzętom i owadom.

W projekcie przewidziane są warsztaty:

  • projektowania ogrodów,

  • kuchni roślinnej,

  • szeroko pojętego ogrodnictwa,

  • budowania schronień dla ptaków i owadów,

  • wyjazdowe spotkania robocze w ogrodach pokazowych,

  • fotografii poklatkowej (w trakcie trwania projektu powstaną filmy kręcone przez uczestników).

Młodzi ludzie będą mieli okazję udziału w letnim obozie integracyjno-survivalowym pozwalającym na „poczucie jedności z przyrodą”, po którym powstaną i zostaną powieszone budki lęgowe na zielonych terenach naszej dzielnicy.

Projekt bęzdzie realizowany od listopada 2022 r. do kwietnia 2024 r. wspólnie z Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury w Zabrzu Biskupicach.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

2019 - 2020: Młodzi Gniewni u źródeł demokracji

Projekt „Młodzi Gniewni u źródeł demokracji” to nowatorskie podejście do edukacji obywatelskiej i medialnej 40-osobowej grupy młodzieży z Zabrza Biskupic. Jest to młodzież w wieku 7–18 r.ż., która jest ciekawa świata, jednak do tej pory nie interesowała się polityką, demokracją i wyborami.

Jednym z celów projektu jest rozwój obywatelski tej młodzieży i wzrost ich wiedzy z zakresu uwarunkowań społeczno-politycznych, w jakich znajduje się Polska oraz nt. tego, jak działa samorząd i jak mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież będzie bardziej aktywna obywatelsko, a chętni zostaną zaangażowani do współprowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu wiedzy o społeczeństwie w innych placówkach (np. w świetlicach środowiskowych) w województwie.

W ramach projektu zaplanowano zdobywanie wiedzy w sposób ciekawy – za pomocą bezpośrednich spotkań z ludźmi – przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz samorządu działającego na różnym szczeblu. W ramach projektu będziemy też zwiedzać miejsca, w których odbywają się spotkania decydentów i zarządów (np. salę sejmiku). W sumie odwiedzimy 7 instytucji, przeprowadzimy wywiady z ich przedstawicielami i społecznikami współpracującymi z daną instytucją oraz stworzymy dokumentację foto/wideo z tych wyjść. Materiał zmontujemy i wyemitujemy na youtube i FB. Miejsca wyjazdów zostaną wybrane i przygotowane na wspólnych spotkaniach przez młodzież.

Kolejnym etapem projektu będzie przygotowanie do każdego filmu konspektu zajęć, które zostaną zrealizowane przez biskupicką młodzież w innych placówkach i będą się składały z pokazu filmu i z ciekawych ćwiczeń na zadany temat.

Ważnym aspektem celowo wdrażanym podczas realizacji całego projektu będzie oddanie młodzieży prawa do decydowania o treściach jakie chcą poznać i przekazać innym.

Projekt „Młodzi Gniewni u źródeł demokracji” jest realizowany do 30 listopada 2020 r. w partnerstwie z Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury w Zabrzu Biskupicach dzięki dotacji z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

2018: Młodzi Gniewni w świecie robotów

W ramach proj. będzie nadal prowadzona i rozwinięta działalność już realizowana przez

Stowarzyszenie, które od 2016 prowadzi zajęcia z programowania i budowy robotów w systemie Lego Wedo.

W ramach proj. zorganizujemy:

1. Wakacje z kodowaniem i budowaniem robotów: 3 dni zajęć (3h/dzień) dla najmłodszych i najstarszych. Grupa młodsza będzie pracować na systemie Wedo, a starsza na EV3.

2. Regularne zajęcia z kodowania i programowania prowadzone w dwóch gr. (starsza i

młodsza): 2x/m-c każda grupa.

3. Wystawę 7 robotów, które zbudują uczestnicy (każda gr. zbuduje swojego ulubionego robota, z tych robionych na zaj.). Wystawa zostanie zaprezentowana w DOK Biskupice. Dodatkowo każdy robot zostanie sfilmowany i zaprezentowany na naszym FB.

Projektu uzyskał dofinansowanie z Fundacji Cemex

2018: Młodzi Gniewni odkrywają Szlak Zabytków Techniki

Projekt „Młodzi Gniewni odkrywają Szlak Zabytków Techniki” to nowatorskie podejście do edukacji społecznej i obywatelskiej grupy młodzieży z Zabrza Biskupic, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r.

Uczestnikami projektu jest młodzież w wieku 6 – 18 r.ż., która jest ciekawa świata i historii województwa śląskiego. W ramach projektu młodzież będzie zwiedzać obiekty Szlaku Zabytków Techniki, który w województwie śląskim skupia kilkadziesiąt ciekawych historycznie obiektów poprzemysłowych zaadaptowanych na cele muzealne. Szlak jest też żywym świadkiem odzyskania niepodległości przez nasz kraj – część obiektów znajduje się na terenach które należały do różnych zaborów, a następnie po powstaniach śląskich znalazły się w obrębie różnych krajów. Część, jak Radiostacja Gliwicka jest niemym świadkiem wybuchu II wojny światowej.

W ramach projektu chcemy odwiedzić 5 miejsc na Szlaku i stworzyć dokumentację foto/ wideo z tych wyjazdów. Miejsca wyjazdów zostaną wybrane na wspólnym spotkaniu przez młodzież, a każdy wyjazd będzie poprzedzony wspólnym spotkaniem omawiającym miejsce, do którego jedziemy.

Następnie młodzież, na podstawie wykonanej przez siebie dokumentacji foto/ wideo przygotuje wystawę zdjęć online i offline, oraz zorganizuje konkurs na najlepsze 12 zdjęć, które zostaną umieszczone w kalendarzu historycznym na następny rok, który będzie zawierał wszystkie daty związane z odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj i nasze województwo.

Dodatkowo w projekcie zaplanowano produkcję krótkiego filmu z ujęć wykonanych przez młodzież.


2016 - 2018: Moja świetlica – mój świat

W ramach projektu zostały utworzone dwie placówki wsparcia dziennego dla ok. 56 młodych osób z terenu Świętochłowic Centrum i Zabrza Biskupice. Placówkę w Świętochłowicach prowadzi Lider projektu – Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II, a w Zabrzu Stowarzyszenie Droga w ścisłej współpracy z DOK Biskupice.

W sumie w Biskupicach w ramach działań projektowych objęto wsparciem blisko 60 osób. W naszej placówce są realizowane zajęcia stałe oraz warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku obcym, matematyczne, społeczne i obywatelskie oraz kulturalne. W ramach zajęć uczestnicy i uczestniczki mają możliwość poznania ciekawych osób, wyjść do instytucji i przygotowania pokazów nabytych umiejętności.

Najaktywniejsi uczestnicy i uczestniczki biorą udział wyjazdach integracyjno-rozwojowych.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Projekt zakończył się 31 lipca 2018 r., jednak działania placówki są dalej kontynuowane w ramach innych projektów.

Zapraszamy do nas!

2016: Młodzi Gniewni na tropach zagadek historii

Ten projekt miał na celu wzrost wiedzy z zakresu uwarunkowań społecznych, politycznych i kulturowych w jakich znajduje się Polska. Cel ten został osiągnięty dzięki uczeniu się za pomocą obrazów w formie Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

W ramach Klubu oglądaliśmy filmy w dwóch blokach: dotyczącym „Polski” do 2000 r. oraz „Polski w Europie”. Następnie, na podstawie obejrzanych filmów szukaliśmy śladów historii i pamiątek kultury. Z poszukiwań i odkryć powstała wystawa, która została powieszona w DOK Biskupice.

Ważnym aspektem celowo wdrażanym podczas realizacji całego projektu było oddanie młodzieży prawa do decydowania o treściach jakie chcą sami poznać za pomocą filmów.

„Młodzi Gniewni na tropach zagadek historii” to projekt Zabrzańskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie „Droga” w partnerstwie z Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury Biskupice. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r.

2015: Młodzi Gniewni i fotografia zaangażowana społecznie

„Młodzi Gniewni i fotografia zaangażowana społecznie” to projekt, którego celem jest danie szansy młodym osobom do wypowiedzenia się na tematy dla nich ważne.

Cel ten został osiągnięty dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody Photo Voice, która została opracowana w 1992 r., i która zakłada, że fotografia może być zaangażowana społecznie i wpływać na kreację polityk publicznych. Magia i moc Photo Voice polega na połączeniu obrazu ze słowem pisanym przez osoby, które do tej pory nie miały możliwości wypowiadania się, na pracy zespołowej i prezentacji swoich wizji i stanowisk na określony temat (najczęściej podczas wystawy fotograficznej wraz z odpowiednio przygotowanymi opisami zdjęć). Na wystawę są zapraszane władze i osoby decyzyjne.

W ramach projektu 20 młodych mieszkańców z Zabrza Biskupic:

  • poznało podstawowe zasady fotografii,

  • wykonało zdjęcia obrazujące ich postulaty, które następnie zostały precyzyjnie opisane, tak aby żaden decydent nie miał wątpliwości, jakie jest stanowisko młodych mieszkańców Zabrza Biskupic,

  • przygotowało pod opieką dorosłych wystawę fotograficzną, na którą zostali zaproszeni decydenci. Wystawa została pokazana w dwóch innych lokalizacjach (centrum miasta Zabrze i Katowice) i została zaprezentowana na FB. Same zdjęcia zostały wydane jako album zaangażowany społecznie, pokazujący problem zobrazowany za pomocą fotografii.

2014: Młodzi gniewni kręcą film!

„Młodzi gniewni kręcą film” to próba nowatorskiego podejścia do edukacji medialnej i kulturalnej grupy 21 młodych osób z Zabrza Biskupic. Uczestnicy projektu na warsztatach edukacyjnych, ucząc się poprzez wspólną pracę nad projektem filmowym, nabędą kompetencje niezbędne do działalności obywatelskiej i społecznej. Kreacja filmu przez młode osoby pod okiem dorosłych rozwinie kreatywność i inicjatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętności interpersonalne, wrażliwość i ekspresję kulturalną oraz krytyczne i refleksyjne podejście do świata.

Z kolei zaangażowanie do grania w filmie dorosłych mieszkańców dzielnicy i ich udział w organizacji Letniego Kina przyczyni się do wzrostu ich zaangażowania w sferze obywatelskiej, na rzecz innych mieszkańców dzielnicy.

Aby cele projektu zostały osiągnięte, każdy etap produkcji filmowej zostanie poprzedzony krótkim wstępem teoretycznym. Dodatkowo odbędą się 4 wyjścia do instytucji i na imprezy kulturalne lub związane z filmem, zakończone wspólną refleksją nad tym, czego doświadczyli uczestnicy wyjść.

Najbardziej zaangażowani uczestnicy projektu zostaną nagrodzeni wspólnym wyjazdem do profesjonalnego studia filmowego.

„Młodzi gniewni kręcą film” to projekt Zabrzańskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie „Droga” w partnerstwie z Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury Biskupice. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2014 r.

2013: Młodzi gniewni, lecz aktywni!

„Młodzi gniewni, lecz aktywni!” to projekt Zabrzańskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie „Droga” w partnerstwie z Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury Biskupice. Celem projektu jest dostarczenie młodym mieszkańcom Biskupic narzędzi do podejmowania aktywności obywatelskiej, włączenia się w kreację przestrzeni dzielnicy oraz w działania kulturalno-edukacyjne podejmowane w Zabrzu-Biskupicach na rzecz innych mieszkańców dzielnicy. Projekt, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, był realizowany od maja do grudnia 2013r.

Uczestnikami projektu są osoby młode, w wieku 10-18 lat – mieszkańcy Zabrza-Biskupic, którzy w ramach projektu zdobędą praktyczną wiedzę nt. działalności w sferze społecznej na rzecz innych mieszkańców Biskupic, działalności instytucji samorządowych i pozarządowych, wykorzystania nowoczesnych narzędzi i programów elektronicznych w działalności, a także tego, w jaki sposób promować swoje działania oraz prezentować je szerszemu gronu osób. Wzrost wiedzy będzie się odbywał poprzez wizyty w instytucjach zlokalizowanych na terenie miasta i dzielnicy oraz spotkania z pracownikami tych instytucji, zapoznanie się z elektronicznymi źródłami wiedzy dot. działań na rzecz własnej społeczności i możliwości wsparcia tych działań, warsztaty przygotowania pism i podań, warsztaty fotograficzne, grafiki komputerowej oraz obsługi fanpage`a na facebooku oraz warsztaty autoprezentacji.

Następnie uczestnicy projektu wykorzystają nabytą wiedzę w praktyce poprzez stworzenie i obsługę dzielnicowego fanpage`a, stworzenie informatora o instytucjach i działaniach obywatelskich dla innych młodych osób, organizację Letniego Kina Plenerowego oraz zaprojektowanie i wdrożenie zmiany w przestrzeni dzielnicy.

Uczestnicy projektu, którzy aktywnie włączyli się w działania dla innych, wezmą udział w wyjeździe podsumowującym projekt oraz otrzymają certyfikaty udziału w projekcie.